Selecteer een pagina

Privacy verklaring

 

Deze privacy policy is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Dweilorkest Valse Loch, Grutto 17, 7156HA Beltrum (KVK 40105170).

 

Laatst gewijzigd op 20 juni 2022

 

Valse Loch respecteert de privacy van de bezoekers van de website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl of neem contact op via info@valseloch.nl

 

Verzamelen van gegevens
Gegevens worden alleen bewaart in de volgende gevallen

  • Als je contact met ons opneemt (e-mail/WhatsApp/contactformulier)
  • Als je een overeenkomst met ons afsluit wanneer je ons boekt voor een optreden

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Valse Loch verwerkt gegevens met de volgende doelen:

  • Contractuele afspraken
  • Afhandeling betaling
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten.
  • Valse Loch analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
  • Valse Loch verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Valse Loch bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens:

Facturen en financiële administratie: 7 jaar (artikel 52 AWR)

 

Uw rechten met betrekking tot uw gegevens
Je hebt het recht om alle persoonsgegevens die we van je bewaren in te zien, te laten wijzigen of te laten verwijderen. Neem hiervoor contact op via info@valseloch.nl

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Valse Loch verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@valseloch.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Valse Loch zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Valse Loch wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Valse Loch neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@valseloch.nl

 

Hyperlinks
De website van Valse Loch kan links naar andere websites bevatten (hyperlinks). Ook zijn er social media knoppen aanwezig voor Facebook en Instagram op de website. Valse Loch is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via deze websites van derden. Deze privacyverklaring is dan ook niet geldig op websites van derden.

 

Wijzigingen privacyverklaring
De privacyverklaring van Valse Loch kan wijzigen mits nieuwe ontwikkelingen daar aanleiding voor geven. De privacyverklaring is voor het laatst herzien in augustus 2021.